02.PHÂN TÍCH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP

  • Xây dựng các phương án hệ thống lưu trữ
  • Xây dựng các phương án hệ thống hạ tầng thông tin
  • Xây dựng các phương án thiết bị nâng hạ di chuyển