01.KHẢO SÁT KHO ĐẠT CHUẨN VÀ ĐƯA RA KHẢO SÁT KHO

 

Khảo sát tổng quan nhà kho

Xem xét hiện trạng về vận hành, nguồn lực và công nghệ sử dụng trong kho