01.KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VẬN HÀNH KHO

  • Khảo sát hiện trạng vận hành kho
  • Khảo sát hiện trạng sử dụng trang thiết bị và phần mềm sử dụng vận hành kho.