03.CUNG CẤP GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHẦN MỀM THIẾT BỊ/ VẬN HÀNH KHO

  • Cung cấp giải pháp quản lý sử dụng tối ưu thiết bị
  • Cung cấp giải pháp quản lý tối ưu vận hành kho
  • Quản lý kế hoạch bảo trì trang thiết bị
  • Quản lý bảo hành hệ thống
  • Đào tạo và cung cấp nhân sự vận hành kho chuyên nghiệp